Visszatérítés és visszaküldési szabályzat

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása alapján Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a Vállalkozó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül adja meg az elállásra vonatkozó tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt személy a terméket átveszi.

3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát –a 3.5. pontban meghatározott kivétellel.

4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, ha a Vállalkozó előzetesen nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

5. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő -egyedi termék, egyedi paraméterekkel-, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6. Vállalkozó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. A visszatérítés során a Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

7. Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozó részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni vagy a Vállalkozó részére, a Vállalkozó székhelyén vagy telephelyén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, a személyes átadás pedig teljesített, ha az átadás ezen határidőn belül megtörténik.

8. A vételár visszafizetését a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et.

9. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, email útján, telefonon vagy személyesen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó, email esetén az email küldésének időpontja, míg telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja.

10. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv -2013. évi V. törvény- szerinti Fogyasztónak minősülő Ügyfeleket illeti meg 8:1 § 3. pont.